ورود | ثبت نام
Armenian Georgian Turkish
تعیین کشش پذیری پست الکترونیکی

هدف و دامنه کاربرد
1-1هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین روش آزمــون کشش پــذیری قیر و مواد قیری است. کشش پذیری مواد قیری میزان ازدیاد طول آزمونه در اثر کشیدن آزمونه قبل از پاره شدن است .
1-2به جز مواردی کــه مشخص شده ، آزمــون باید در دمــای 5/0 25درجه و با ســرعت 5/2  50میلیمتر در دقیقه انجام گیرد .
هشدار
این استاندارد همه موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمیکند ، بنابراین وظیفه استـفاده کننـده از ایــن اسـتاندارد است که مـوارد ایمــنی و اصـول بهداشــتی را رعایت کنـد و قـبل از اسـتفاده محدودیت های اجرایی آن را مشخص کند .
اصطلاحات و تعاریف
کشش پذیری :کشش پذیری مواد قیری عبارت از فاصله است بین دو انتهــا ی یک آزمونه قالب گیری شده از ماده قیری که در دمای مشخص و با سرعت معین قبل از پاره شدن کش آید.
قیر خالص : قیری روان یا غیر روان که به دلیل افزایش قوام وکیفیت برای تو.لید مخلوط آسفالت مصرفی در روسازی ها مورد استفاده قرار می گیرد . درجه نفوذ این قیر ها در دمای 25 درجه و تحت بار 100گرم در مدت 5 ثانیه بین 50 تا500است.
وسایل مورد نیاز


قالب
قالب باید از جنس برنج ساخته شود ،ابعاد قالب باید مطابق با استاندارد باشند.
حمام آب
حمام آب باید قابلیت نگهداری دما مشخص آزمون را داشـته و تغییرات آن نباید بیش از 1/0درجه سلسیوس از این دما باشد. حجم آب حمام نباید کمتر از 10 لیتر بوده و آزمونه نباید در عمق کمتر از 10 سانتیمتر غوطه ور گردد. آزمونه باید روی یک قفسه مشبک و با حداقل فاصله 5 سانتیمتری از کف حمام قرار داده شود .
دستگاه آزمون:
برای کشیدن آزمونه قالب گیری شده می توان از هر دستگاهی استفاده نمـود، به شرط اینکه دارای این قابلیت باشد،در عین حالی که گیره های تکیه گاهی قالب را با سرعت معیـن 5/2 ± 50 میلیمتردر دقیقه و بدون ایجاد ارتعاش زائد در جهت مخالف می کشد،آزمونه به طور پیوسته در آب غوطه وربماند.
دماسنج
دماسنج 63cبا محدوده دمایی 8-تا 32 درجه سلسیوس مطابق استاندارد

یادآوری
در مواردی که آزمونه های آزمون کشش پذیری در حمام استاندارد تعیین درجه نفـوذ با دمـای 25 درجه قرار گرفته اند ،می توان از دماسنجی که در استاندارد تشریح شده استفاده کرد .
روش آزمون
قالب را روی یک صفحه برنجی سوار کنید ، سطح صفحه و سطوح داخلی جوانب را با لایه نازکی از مخــلوط گلسیرین و تالــک برای جلوگــیری از چسبندگی ماده به آن در حین آزمایـش کاملاً بپوشانید . صفحه ای که قالب روی آن قرار گرفته باید کاملاً مسطح و تراز باشد به طوری که سطح زیرین قالب در تماس کامـل با آن باشد. آزمونه را با دقت و با اجتناب از گـرم شدن بـیش از حـد گرم کنید تا آزمونه برای قالب گیری دارای روانی کافی باشد .
آزمونه ذوب شده را از الک 300میکرومتر بعد از به هم زدن کامل ،آن را داخل قالب بــریزید . در پر کردن قالب باید دقت کنید قسمت های مختلف جابجا نشده و قالب تغییر شکل نیــابد . ماده را به صورت جریان باریکی از یک انتـها تا انتهـای دیگر قالب ،با حرکت جلو و عقـب داخـل قالب بریزید تا بیشتر از سطح بالای قالب پـر شود. قالب حاوی آزمونه را به مـــدت 30تا 40 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید تا خنک شود و سپس آن را در حمام آب که دارای دمــای مشخص است به مدت 30 دقیقه نگه دارید ، سپس با کارد یا کاردک داغ ، سطـح آزمونه را با قالب دقیقا هـم سطح کنید.
نگه داری آزمونه در دمای استاندارد –صفحه برنجی و قالب را با آزمونه قالب گیری شده در حمام آب قرار داده و به مدت 85تا 95دقیقه در دمــای مشخص شده نگـه دارید . ســپس آزمونـه قالب گیری شده را از صفحه جدا کرده و تکه های جانبی قالب را جدا کنیـد و سـریعا آزمــون را انجام دهید .
انجام آزمون-حلقه های هــر دو انتهای گیره ها را در محور یا قلاب دستگاه آزمون قرار داده و دو گیره را با سرعت یکنواخت مشخص بکشـید تا آزمونه گسیـخته شود . تغییر5 درصدی از سـرعت مشخص شده مجاز است . فاصله بین دو گیره را وقتی که گسیختگی اتفاق افتاد بر حسب سانتیمتر اندازه بگیرید . در حالی که آزمون انجام مــی شود ، آب مـخزن دستگاه آزمــونه را از بالا و پایین حداقل 5/2سانتیمتر بپوشاند و پیوسته در دمــای مشخـصه آزمـون با اختلاف حداکثــر 5/0درجـه سلسیوس نگه داشته شود .
نتایج آزمون
آزمون مورد قبول به نحـوی است که ماده بین دو گـیره تا نقطه ای کشیده شـود که به باریکـی نخ شده و گسیختگی در نقطه ای که سطح مقطع بسیار ناچــیز است ،اتفاق افتـد. میانگین سه آزمـون قابل قبول را به عنوان کشش پذیری آزمونه گزارش کنید .
اگر ماده قیری به سطح آب بیاید و یا با کف تماس پیدا کند آزمـون مورد قبـول در نظر گرفته نمی شود . وزن مخصوص آب حمام را با افزودن متیل الکل یا کلرید سدیـم طوری تنظیم کنید که در طول آزمون ماده قیری به سطح آب نیاید و با کف حمام تماس پیدا نکند.

 

تماس با ما

address

آدرس :
تبریز، خیابان چایکنار، جنب خیابان حسن رضانژاد،

ساختمان بیر،طبقه پنجم، شرکت آرکا

tell

تلفن واحد فروش: 33258755-041

موبایل : 09149078552

fax فکس :
33258756- 041
e-mail ایمیل :
info@rkoilco.com

نظرات شما

نسیم
خوب بود
چهارشنبه ، 02 بهمن 1392

شقایق وزیری
واقعا زیباست.
سه شنبه ، 03 دی 1392

فرامرز حسینی
سایت بسیار زیبایی دارید.
سه شنبه ، 03 دی 1392