ورود | ثبت نام
Armenian Georgian Turkish
تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه و گلوله پست الکترونیکی

تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه و گلوله – روش آزمونISIRI3868  
هدف و دامنه کاربرد     
1-1هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین روش آزمون نقطه نـرمی قیر و موادقیری  توســط ابـزار حلقه و گلوله می باشد.
1-2این روش آزمــون برای قــیر و مواد قــیری که نقطه نرمــی آن ها در محدوده دمــایی 30-157درجـه سلسیوس می باشد کاربرد دارد .
1-3در ایــن روش ، مایــع غوطه وری برای محــدوده دمـایــی 30-80درجــه سلیسیوس آب مقطر،30تا110درجه سلسیوس اتیلن گلیــکول و بیــش از 80تا 157درجه بــرای گلسیرین است.
1-4از نقطه نرمی می توان به منظور دسته بنــدی قیر هـا و به عنوان عاملی جهت تایید یکنواختی محموله ها یا منابع تامین شده قیر استفاده نمود که می تواند تمــایل مــواد را به جــاری شدن در دماهای بالا که به هنگام سرویس دهی با آن مواجه می شوند ،نشان دهد.
هشدار
این استاندارد همه موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی کند ،بنابراین وظیفه استفاده کننده از این استاندارد است که موارد ایمنـی و اصول بهداشتـی را رعایت کرده و قبــل از استفاده محدودیت های اجرایی آن را مشخص کند.
اصطلاحات و تعاریف
نقطه نرمی :میانگین دماهایی که در آن هـر کدام از دو قرص به حد کافی نرم شـده ،به طـوری که به گلوله ها اجازه می دهد در آن ها فرو رفته و فاصله ای معادل 25 میلی متر را سقوط می نمایند،به عنوان نقطه نرمی گزارش می شود .
قیر خالص : قیری روان یا غیر روان که به دلیل افزایش قـوام وکیفیت بــرای تو.لید مخلـوط آسفالت مصرفی در روسازی ها مورد استفاده قرار مــی گیرد . درجه نفـوذ این قیر ها در دمای 25 درجه و تحت بار 100گرم در مدت 5 ثانیه بین 50 تا500است.
خلاصه روش آزمون
دو قرص از قــیر که به طـور افقی در حلقه های برنجی لبه دار قالب گیری شده و روی هر کـدام ،گلوله ای فولادی قرار داده شده است ،در یک حمام مایع با نرخ کنــترل شده ای حرارت داده می شوند. میانگین دماهایی که در آن هر کدام از دو قرص به حد کافی نرم شــده ، به طــوری که بـه گلوله ها اجازه می دهند در آن ها فرو رفته و فاصــله ای معادل 25 میلی متر را ســقوط کند ، به عنوان  نقطه نرمی گزارش می شود .
وسایل مورد نیاز
حلقه ها
دو حلقه نگهدارنده لبه دار برنجی که با ابعاداستاندارد مطابقت داشته باشند .

صفحه آزمونه ریزی
یک صفحه برنجی مسطح و صاف با ابعاد تقریبی 50در 75میلی متر .
گلوله ها
دو گلوله فولادی با قطر 5/9میلیمتر که هر یک دارای جرم 05/0  5/3گرم می باشد.
هادی های گلوله
دو هادی برنجی برای نگه داشتن گلوله هـای فولادی در مرکز هر حلقه که شکل کلی و ابعاد آن با استاندارد مطابقت داشته باشد.
یک ظرف شیشه ای ،مقاوم در برابر حرارت که قطر داخلی آن از 85 میلی مترو عمق آن از 120میلی متر کمتر نباشد .       

یادآوری
یک بشر 800 میلی لیتری از شیشه ای مقاوم در برابر حرارت مـی تواند این شرایط را برآورده کند.

دماسنج
برای اندازه گیری دمـای نقطه نــرمی قیر یا مواد قیری که دارای محدوده نقطــه نــرمی بین2-تا 80+درجه سلسیوس است باید از دماسنج 15 cاستفاده کرد .

جدول شماره 9-ترمومتر ها با محدوده دمایی مورد نظر

نوع ترمومتر محدوده دمایی
f15 یا c15 2- تا 80
f16 یا c16 30 تا 200
f113 یا c113 175 تا 1-


مواد
مایع های حمام
آب مقطر تازه جوشیده
یاد آوری1
استفاده از آب مقطر تازه جـوشیده ،برای اجتناب از محبوس شدن حباب های هوا در سطح آزمونه که ممکن است در نتایج تاثیر بگذارد،ضروری است .
یادآوری 2
اتیلن گلیکول ،با یک نقطه جوش بین 193و 204درجه سلسیوس .
مواد ضد چسبندگی
هنگام قالب گـیری برای اجتناب از چسبـندگی قیـر به صفحه آزمونه زیــریبرنجی ،سطح این صفحه درست قبل از استفاده باید با لایه نازکی از روغن سیلیکون،یا مخلوطـی از گلسـیرین و دکسترین ،تالک یا خاک چینی پوشانده شود .

آزمونه ها :
مراحل انجام آزمون برای آزمونه ها ی قیر خالص طی 6 ساعت و آزمونه هــای قیر قطرانی طــی 5/4ساعت باید تکمیل شود . آزمونه قیر را باید با دقت گرم کرده و هر چند یکـبار برای جلوگیری از بالا رفتن موضعی حرارت آن را هم بزنید تا حد کافی برای ریختن روان شـود .در هم زدن دقت کنید تا از محبوس شدن حباب ها ی هوا در آزمونه جلوگیری شود .
یادآوری
برای این منظور یک گرمکن صفحه ای که نسبت توان به واحد سطح آن حداقـل 37کیلو وات بر متر مربع باشد ،مناسـب است .
کمی بیش از حجم حلقه ها از قیر حرارت داده شده را به آرامی به داخـل هر حلقه ریــخته و سپس اجازه دهید آزمونه ها به مدت حداقــل 30 دقیقه در جریان هــوا خنک شــوند . بــرای موادی که در دماهای اتاق نرم هسـتند ،آزمونه هــا به مدت حداقل 30 دقیقه در هوای با دمای حداقل 10 درجه زیر نقطه نرمی مورد نظر خنک کنید و از زمان ریختـن آزمونه ها در حلقه ها تا پایان آزمون نباید بیش از 240دقیقه سپری شود .
روش آزمون :
یکی از مایع های حمام و دماسنج های زیر که برای نقطه نرمی مــورد انتظار مناسب مـی باشند را انتخاب کنید.
1- آب مقطر تازه جوش را برای نقاط نرمـی بین 30-80درجه با استفاده از دماسنج 15c دمای حمام به هنگام شروع آزمون باید 1 ± 25درجه باشد .
2- گلسیرین برای نقاط نرمی بالای 80درجه تا 157درجه با اسـتفاده از دماسنج 16c . دمـای حمام به هنگام شروع آزمون باید حداقل 1  ±30درجه باشد.
3- اتیلن گلیکول برای نقاطی با نـرمی بین 30-110درجه با استفاده از دماسـنج 16c . دمـای حمام هنگام شروع آزمون باید 1 ± 25 درجه باشد .
4- در صورت لزوم ، حمام را در آب یخ قرار دهید یا به آرامی گرم کنید تا دمـای آن به دمای مناسب برای شروع آزمون برسد و به مدت 15 دقبقه با وسایل داخــل آن در این دما بماند . مواظب باشید تا آب حمام آلوده نباشد .
5- حمام را از زیر حرارت دهید به طــوری که دمای نشان داده شده توسط دماسنــج با نـرخ یکنواخت 5 درجه در دقیقه افزایش یابد.
6- پیروی کامل از نرخ افزایش دما ذکر شده برای حصول نتیجه تکرار پذیر ضــروری است.
7- برای هر حلقه و گلوله دمای نشان داده شده با دماسنج را در لحظه ای که قیــر دور گلوله با کف صفحه تماس پیدا کرد ثبت کنید.
محاسبات
برای یک آزمونه قیر مشخص ،نقطه نرمــی تعیین شده در حمام آب کـمتر از نقطه نرمی تعیین شده در حمام گلسیرین خواهد بود. از انجایی که روش تعیین نقطه نرمی قراردادی است ، این اختلاف فقط برای نقطه نرمی های کمی بیش از 80 درجه صادق است .
تغییر آب به گلسیرین برای نقاط بالاتر از 80درجه ایجاد نا پیوستگی مـی کند . پایین ترین حد قابل گزارش نقطه نرمی در گلسیرین بعد از گرد کردن برای قیر خالص 5/84درجه و برای قیر قطرانی 0/82درجه است .
نتـایج به دست آمده با استــفاده از حمام اتیلن گلیکـول با مــقادیری که با استــفاده از آب و گلسیرین تعیین می شود تفاوت خواهد داشت و توسط روابط زیر محاسبه میشود .
قیر خالص
رابطه1: C334968/1- نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول ) ×026583/1= نقطه نرمی با گلسیرین
رابطه 2: C44459/1-نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول )×974118/0= نقطه نرمی قیر قطرانی (با آب )
رابطه 3: C063574/5-نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول )×044795/1= نقطه نرمی (با گلسیرین )
رابطه 4: C413488/8-نقطه نرمی (با اتیلن گلیکول )×061111/1=نقطه نرمی (با آب )
نتایج آزمون
چنانچه از دماسنج هــای 15cاستفاده مــی شود ،میانگین یا میانگین تصحیح شده دماهای ثبت شده را با دقت 2/0درجه به عنوان نقطه نرمی گزارش کنید.
چنانچه از دماسنج های 16cاستفاده مــی شود ،میانگین یا میانگین تصحیح شده دمــاهای ثبت شده را با دقت 5/0درجه به عنوان نقطه نرمی گزارش کنید.
دقت و انحراف
در مواردی که از آب مقطر یا گلسیرین در آزمون استفاده شده است ، باید از ارزیــابی های زیــر برای داوری قابل پذیرش بودن استفاده شود.
دقت یک آزمونگر –انحراف معیار یک آزمونگر اگر 41/0درجه به دست آید، بنابــراین نتــایج دو آزمون انجام شده توسط یک آزمونگــر بر روی یک آزمونـه قیر نباید بیـش از 2/1درجه اختـلاف داشته باشد .
دقت چند آزمایشگاه –انحراف ارزیابی چند آزمایشگاه 70/1درجه به دسـت آید ،بنـابراین نتایج دو آزمون انجام شده بر روی یک آزمونه قیر در دو آزمایشگاه نباید بیش از 0/2درجه اختلاف داشـته باشد.
در هنگامی که از اتیلن گلیکول در آزمون به کار گرفته شود ، باید از ارزیابی های زیر برای داوری قابل پذیرش بودن نتایج استفاده شود.
دقت یک آزمونگر –انحراف از معیار یک آزمونگر 72/0درجه به دسـت آید ،بنابــراین اختلاف دو نتایج دو آزمون انجام شده توسط یک آزمونگر بر روی یک آزمونه قیر نبــاید بـیش از 0/2 درجـه باشد.
دقت چند آزمایشگاه –انحراف از معیار چند آزمایشگاه 08/1درجــه به دست آمده است ،بنابـراین نتایج دو آزمون انجام شده توسط یک آزمونگر نباید بیش از 0/2درجه اختلاف داشته باشد.
انحراف –این روش آزمون فاقد انحراف است ،زیرا مقادیــر مشخص شده بر اســاس واژه هــای تعریف شده در این آزمون تعیین می گردند.


                  

 

تماس با ما

address

آدرس :
تبریز، خیابان چایکنار، جنب خیابان حسن رضانژاد،

ساختمان بیر،طبقه پنجم، شرکت آرکا

tell

تلفن واحد فروش: 33258755-041

موبایل : 09149078552

fax فکس :
33258756- 041
e-mail ایمیل :
info@rkoilco.com

نظرات شما

نسیم
خوب بود
چهارشنبه ، 02 بهمن 1392

شقایق وزیری
واقعا زیباست.
سه شنبه ، 03 دی 1392

فرامرز حسینی
سایت بسیار زیبایی دارید.
سه شنبه ، 03 دی 1392