3 مطلب
صادرات قیر × فراورده های نقتی × نرخ فراورده های نفتی ×