صادرکنندگان در چه صورتی از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد؟
بر اساس تصمیمات کمیته ماده 2، تنها صادرکنندگانی از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده برخوردار خواهند شد که تا پایان شهریورماه 1400 ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند.

به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، کمیته ماده دو، جزئیات مصوبات خود برای رفع تعهد ارزی و شیوه‌های بازگشت ارز صادراتی را ابلاغ کرده که بر اساس آن، صادرکنندگان باید 90 درصد تعهد ارزی خود را در مهلت مقرر ایفا کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

بر این اساس، صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه 1400 فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و به تعهد ارزی خود عمل نمایند تا در این صورت، از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند.

همچنین صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400 برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی مهلت دارند.

بر اساس تصمیمات کمیته ماده 2، صادرکنندگان سالهای 1398 و 1399 مکلفند 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی را به چرخه اقتصادی برگردانند.


5 روش رفع تعهد ارزی برای سال های 97 تا 1400/ مهلت بازگشت ارز صادراتی 4 ماه
بانک مرکزی 5 روش «فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس» و «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه» را به عنوان روش‌های مجاز برای بازگشت ارز صادراتی سالهای 97 تا 1400 اعلام کرد.